KHI TÔI NÓI TÔI LÀ MỘT PHẬT-TỬ


Giáo sư Richard Gombrich / Tiểu Lục Thần Phong dịch.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, đấy không có nghĩa là tôi thanh
khiết hay tử tế hơn những người khác, mà đấy có nghĩa là tôi có
quá nhiều sự mê muội vô minh và sự ô nhiễm (tinh thần) cần phải
tẩy bỏ đi. Tôi cần trí huệ của Phật-đà.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, nó không có nghĩa là tôi khôn
ngoan hơn những người khác mà có nghĩa là tôi bị sai xử quá nhiều
của sự kiêu ngạo. Tôi cần phải học sự khiêm tốn và làm tăng trưởng
cái quan điểm rộng mở hơn.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, cũng không có nghĩa là tôi tốt hơn
hay tệ hơn người khác, nhưng tôi hiểu rằng tất cả chúng sanh bình
đẳng với nhau.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, tôi biết rằng tôi chỉ yêu thích
những ai vừa ý mình, trong khi đức Phật yêu thương cả những
người không thích mình, chỉ dẫn họ đầy đủ khôn ngoan và từ bi.
Đấy là lý do tại sao tôi chọn con đường đi theo những lời dạy của
đức Phật.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, nó không phải là mục đích nhận
những cái mà tôi thích quan tâm, mà đấy là buông bỏ sự bám víu
dính mắc vào những thèm khát của thế gian.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, không có nghĩa là tôi theo đuổi đời
sống suôn sẻ, mà là chấp nhận sự vô thường và điềm tĩnh, tự tin
như một ông vua đối mặt với những sự đối nghịch bất lợi.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, tôi không có ý định tác động đến
kẻ khác để tự tư tự lợi cho bản thân, mà là sử dụng trí huệ khôn
ngoan để làm lợi ích cho mình cũng như cho người, đồng thời cảm
thông với tất cả hữu tình chúng sanh


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, không có nghĩa là tôi lánh đời ly
khỏi thế gian theo đuổi sự hư vô, mà là tôi biết sống mỗi ngày với
giáo pháp, sống với hiện tại và thực hành giáo pháp.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, điều ấy không có nghĩa là cuộc đời
tôi sẽ không còn những thất bại nữa, với giáo pháp thì những thất
bại sẽ chuyển hóa thành nguyên nhân cho sự trưởng thành của tôi.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, trái tim tôi được chứa đầy lòng
biết ơn vô hạn. Tôi nghĩ tôi vốn được sinh ra với tư cách một con
người, có đầy đủ cơ hội để thực hành giáo pháp trong đời này, có
nhiều cơ hội gặp được những vị thầy thông thái và nghe những lời
dạy của đức Phật. Tôi xúc động sâu xa với nghiệp ái lực khó tin
này.


Khi tôi nói tôi là một Phật-tử, không có nghĩa là thượng đế ở bên
ngoài tôi, mà là tôi tìm thấy Phật tánh trong trái tim tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s