NHÂN LÀNH BAN ĐẦU CỦA SỰ TU TẬP

Khi ta đặt niềm tin kính trọng của mình lên bậc Thánh thì dần dần chúng
ta sẽ thành tựu những phẩm chất cao quý của một bậc Thánh như thế. Ví dụ
như ta biết có một vị Thánh tu hành chân chính đắc đạo mà ta thường khởi
lòng kính ngưỡng thì nhân cách của ta sẽ thay đổi theo từng ngày. Bỗng
nhiên ta hiền lành hơn, bớt nóng giận hơn, bao dung hơn, từ bi hơn, sâu sắc
hơn, làm nhiều việc thiện hơn và hiểu kinh điển một cách sâu sắc hơn. Đó là
những phẩm chất Thánh từ từ thành tựu trong lòng ta, bởi vì ta có lòng tin
kính, lòng kính trọng với một bậc Thánh nào đó.
Lòng kính trọng của một người dâng lên bậc Thánh nhân chính là nhân
quả ban đầu của sự tu hành. Nếu ta không có lòng kính trọng một bậc Thánh
thì không bao giờ những phẩm chất Thánh xuất hiện trong tâm hồn ta. Nếu
ta tu tập theo Chánh Pháp mà không xuất hiện những phẩm chất Thánh
trong tâm hồn thì mãi mãi mình chỉ là một phàm phu tầm thường, hẹp hòi,
ác độc, ích kỷ và sẽ tiếp tục trôi lăn trong luân hồi vô tận, đầy đau khổ này.
Và để thoát khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta buộc phải có đức hạnh của
một bậc Thánh. Để thành tựu được những phẩm hạnh đó, chúng ta phải trải
qua quá trình dày công tu tập chứ không phải một sớm một chiều mà đã
hiện ra. Vì đạo đức là tổng hòa của nhiều đức tính khác nhau chứ không đơn
giản chút nào.
Và mỗi người chúng ta đều là đệ tử Phật thì điều căn bản ban đầu vẫn là
lòng tôn kính Phật. Lòng tôn kính Phật chính là nền tảng đầu tiên mở ra
muôn vàn đạo đức khác trong cuộc sống. Ai thành tựu được lòng tôn kính
Phật tuyệt đối là người này đã mang tính chất của Thánh trong tâm hồn.
Trích “LÒNG TÔN KÍNH PHẬT VÔ BIÊN”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s