NGƯỜI PHẬT TỬ NÊN LÀM GÌ?

Đức Phật dạy có bốn điều quý báu mà con người trên thế gian này luôn
mong muốn và tìm kiếm. Đó là:

 • Sức khỏe, không bệnh tật
 • Hạnh tri túc, biết đủ
 • Người mà ta cảm thấy gần gũi, thương yêu
 • Hạnh phúc Niết Bàn.

Muốn có được bốn “lộc” hay bốn quả này trong tay, ta phải hết lòng tu
tập bằng cách bố thí, trì giới, và hành thiền. Trong bốn lộc này thì hạnh phúc
Niết Bàn là hiếm quý nhất – cao thượng nhất. Ta phải nỗ lực tu tập để thấy
Niết Bàn là có thật, để không uổng phí cả một đời người.
Đức Phật cũng dạy rằng có bốn điều không bao giờ hiện hữu trên đời này:

 • Không bao giờ có dấu chân trong hư không: con chim bay không bao
  giờ để lại vết chân, bậc đã giải thoát hoàn toàn không lƣu lại dấu vết.
 • Không bao giờ có bậc Sa Môn, không bao giờ có người giác ngộ, giải
  thoát ngoài Giáo Pháp của Đức Phật.
 • Các pháp hữu vi không bao giờ trường tồn mãi trong thế gian.
 • Niết Bàn không có thay đổi và sợ hãi.

Muốn thực sự nghiệm được bốn điều này, ta lại cũng phải nỗ lực thực
hành Giáo Pháp.
Đức Phật dạy nếu người Phật tử muốn tỏ lòng tôn kính Ngài thì nên cúng
dường Ngài bằng sự thực hành Giáo Pháp vì đó là món quà giá trị và cao
quý nhất. Thật vậy, nếu ta hành đạo đạt đến giải thoát đau khổ, ta mới thực
sự an vui. Rồi đem cái an vui ấy lên dâng cúng Ngài. Lúc ấy ta mới thật là
con trai, con gái của Ngài.
Con thì phải giống cha: không tham, sân, si. Như vậy, cũng không cần
phải bỏ nhà cửa, vợ con đến chùa bái lạy Ngài mới gọi là cúng dường. Chỉ

cần thực hành để thấy cho được nhân, quả của khổ, của vui. Đó là cách tỏ
lòng tri ân Đức Bổn Sư một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Cúng dường Phật
lúc thân còn trẻ trung khỏe mạnh, tâm còn sáng suốt thì phước nhiều hơn.
Ví như đối với bác sĩ, thân chủ còn trẻ, khỏe, dễ chữa trị hơn người già yếu.
Ta đừng đợi đến khi hết cách chữa mới đi kiếm thầy, chạy thuốc thì dù thầy
giỏi, thuốc tiên cũng không trị được bệnh.
Vậy ta cũng không nên đợi đến lúc già, bệnh mới nhớ cúng dường Phật
để cầu Ngài cứu độ mà phải biết cách đoạn diệt cái khổ ngay từ bây giờ trong
từng giây phút. Loại trừ được cái chết trong từng giây phút chính là cúng
dường Tam Bảo từng giây phút.
Thiền sư Kim Triệu Khippapañño

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s